എല്ലാം നയിക്കുന്ന പാർട്ടി

Co-authored with Anand Parappadi Krishnan and originally published as ‘എല്ലാം നയിക്കുന്ന പാർട്ടി; ചൈനീസ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് കൊടിയേറുമ്പോൾ’, 24 News, 15 October 2022. ചൈനീസ് കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ (സി.സി.പി) ഇരുപതാം ദേശീയ കോൺഗ്രസ് ഒക്ടോബർ 16-ന് ആരംഭിക്കും. ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ കരുത്ത് വർധിച്ചതോടെ, ഓരോ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയിലും നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമ്മേളനങ്ങളും അതിൽ ഓരോന്നിലും ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ടും പുറം ലോകത്തിന് …

Why factional politics might no longer matter in China

Originally published at 9DashLine, 6 October 2022. It is axiomatic that authoritarian states will be more vulnerable to sudden leadership changes or to regime collapse than open, democratic systems. Therefore, it is natural for China’s leaders to worry, and not entirely surprising that the Chinese Party-state has spent more on internal security than it has …

100 Years of the Communist Party of China, Special Issue 2

China Report Vol. 58, No. 3, August 2022100 Years of the Communist Party of China, Special Issue 2Guest Editors: Jabin T. Jacob & Bhim B. Subbahttps://journals.sagepub.com/toc/chra/58/3 CONTENTS 1. Introduction – ‘Carrying Forward the Great Founding Spirit’: Governance in the Communist Party of China Today Jabin T. Jacob & Bhim B. Subba https://doi.org/10.1177/00094455221108226 2. The Relationship …

In the new cold war China is not Russia

China’s decades-long pursuit of asymmetric military capabilities garners a great deal of attention but the victory of the US at the end of the Cold War taught it much else

Xi Jinping in Tibet: What India Needs to Look Out For

The non-military uses of China’s civilian infrastructure build-up in TAR or Xinjiang must not be ignored

Recalibrating India’s Foreign Policy in South Asia: The China Factor

New Delhi has tried to work around its internal contradictions and a weak economy with the help of rhetoric and high profile diplomacy but it is increasingly difficult to keep up the act.