എല്ലാം നയിക്കുന്ന പാർട്ടി

Co-authored with Anand Parappadi Krishnan and originally published as ‘എല്ലാം നയിക്കുന്ന പാർട്ടി; ചൈനീസ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് കൊടിയേറുമ്പോൾ’, 24 News, 15 October 2022. ചൈനീസ് കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ (സി.സി.പി) ഇരുപതാം ദേശീയ കോൺഗ്രസ് ഒക്ടോബർ 16-ന് ആരംഭിക്കും. ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ കരുത്ത് വർധിച്ചതോടെ, ഓരോ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയിലും നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമ്മേളനങ്ങളും അതിൽ ഓരോന്നിലും ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ടും പുറം ലോകത്തിന് …

Chinese Communists in in India: Much Ado About Nothing?

Membership of the CPC is essential to success in any kind of activity in China. CPC members will, therefore, be found in every institution in China, and in every Chinese organisation abroad.

Why a post-COVID-19 global order led by China is only a distant threat

The world order might require changing but China is not going to be able to take leadership for political and economic reasons

A China-led Post-Covid World? What to Expect

China seems to believe that it will over the next couple of decades have the economic and military capacity to preempt competition or opposition to its will and that this will itself lead to global order and on its terms. But such a world order is actually likely to be an unstable one based as it is on the principle of ‘might is right’.

Wang Huning: Xi Jinping’s Ideological Alter Ego

In practical terms, Wang Huning is to Xi Jinping what Amit Shah is to Narendra Modi. That comparison should help situate for Indian audiences Wang Huning’s importance in the Chinese political firmament somewhat. If Shah’s job is to help Modi do the electoral math and draw up strategies to win elections, it is Wang’s job …